Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
  • Để thực hiện dự án đổi mới giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết cần khoảng 80 triệu USD để thực hiện. Trong đó vốn vay ODA ưu đãi là 77 triệu, còn 3 triệu USD thuộc vốn đối ứng của Việt Nam.
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H